Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VILLAITALIA.pl

 OBOWIĄZUJĄCY od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

1. Sklep internetowy dostępny w domenie www.villaitalia.pl, prowadzony jest przez:

Ergo International Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Staszica 25, 05-500, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000036616, NIP: 534-000-22-36

2. Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzeganie wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

 

3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.villaitaliasklep.pl są cenami brutto (zawierający podatek VAT).

 

Składanie zamówień

Zamówienia można składać:

  • telefonicznie, pod numerem 606 243 133  - 7 dni w tygodniu w godzinach 8.30 - 20.00
  • poprzez Koszyk na stronie www.villaitalia.pl - całodobowo. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, zawierający wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki). 

Sprzedający potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia, przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.

Zamówienia realizowane są w dni robocze (dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

 

Przyjmowanie zamówień

 

Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 

Sprzedający nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem zapłaty, za wyjątkiem formy płatności „ za pobraniem”.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności Towarów.

 

W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24 h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,  może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

 

Zmiany i rezygnacja z zamówienia

 

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail  sklep@ergo.com.pl lub dzwoniąc na numery 22/ 716-79-00, 606 243 133.

 

 

Termin realizacji i faktura

 

Sprzedający zrealizuje zamówienie w terminie liczonym w dniach roboczych. Jeżeli klient złoży jednocześnie kilka zamówień, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, co wydłuża czas dostawy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument wystawiany jest w dniu wysłania towaru.

 

Zamówienia ze sposobem płatności „przedpłata przelewem”: termin realizacji zamówienia liczy się od dnia wpływu należnej kwoty na konto bankowe Ergo International Sp. z o.o. w wysokości 100% wartości zamówienia.

 

Formy płatności i dostawy

 

Klient uiszcza kwotę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Sprzedającego.

 

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) z numerem rachunku, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przy odbiorze (płatność za pobraniem) – zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze produktu

Zamówiony asortyment będzie doręczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez Sklep Villa Italia
(tj. GLS lub DHL)

 

* Koszt za transport w kwocie 12,50 PLN (16 PLN przy przesyłce za pobraniem)w przypadku zamówień do kwoty 200 PLN brutto pokrywa Klient. Jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej kwoty 200 PLN brutto, koszt za transport pokrywa Sprzedający. Dotyczy to transportu na terenie Polski. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

 

Firma spedycyjna doręcza przesyłki w dni robocze. Jeżeli kurier nie zastanie klienta, pozostawi awizo.

 

W momencie odebrania przesyłki, Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:

 

* Sprawdzić ogólny stan przesyłki, tzn. karton zabezpieczony taśmą pakową z logo Villa Italia

 

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru – towar będzie przygotowany dla Klienta w siedzibie firmy Ergo International, ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.

 

Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki).
Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w/w punkcie wystarczy przesłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres poczty elektronicznej: sklep@ergo.com.pl  lub pocztą tradycyjną na następujący adres: Ergo International Sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.
Do zwracanego towaru powinno być dołączone potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup).
Należna kwota zostanie zwrócona Klientowi, po otrzymaniu wszystkich wymienionych powyżej elementów.
Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Ergo International Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

  • Umowy o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy, w której przedmiotem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Reklamacje

 

Klient ma prawo złożyć reklamację, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub w innych przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach.

 

Reklamacje należy złożyć poprzez: przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail sklep@ergo.com.pl

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać reklamowany asortyment oraz potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub innym dokument potwierdzający zakup) do siedziby firmy na adres: Ergo International Sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.

Przesyłki z reklamowanym towarem powinny być odesłane za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS na koszt sklepu. 

 

Zastrzeżenia prawne

 

Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Ergo International Sp. z o.o.,z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Staszica 25, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

Klient wyraża zgodę, że jego adres oraz numer telefonu zostaną podane kurierowi realizującemu dostawę towaru.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Treść regulaminu będzie dostępna wszystkim klientom w siedzibie Ergo International Sp. z o.o. oraz na stronie www.villaitaliasklep.pl

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO:

 

Nazwa banku: BZ WBK

 

Numer konta: 29 1090 1694 0000 0001 0149 6075

 

Tytuł przelewu: Zapłata za …. (proszę podać numer zamówienia + data)

 

 

 


 


POPRZEDNI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

www.villaitaliasklep.pl

 

Rozdział I Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.villaitaliasklep.pl, a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego Regulaminu.
Regulaminu nie stosuje się do Towarów Villa Italia zakupionych w innym trybie niż przy pomocy serwisu www.villaitaliasklep.pl

 

Serwis jest prowadzony przez: Ergo International Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Staszica 25. NIP: 534-000-22-36

2. Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

 

3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu

 

Postanowienia ogólne

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
W sklepie www.villaitaliasklep.pl są honorowane karty stałego Klienta Villa Italia, aby skorzystać z KSK należy w uwagach do zamówienia podać numer karty.
Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu Towarów w serwisie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.villaitaliasklep.pl , zawierające wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki).
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Sprzedający potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia, przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
Zamówienia można składać całodobowo. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
(dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Przyjmowanie zamówień

 

Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep.
Sprzedający nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem zapłaty, za wyjątkiem formy płatności „ za pobraniem”.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, a w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności Towarów.

 

Zmiany i rezygnacja z zamówienia

 

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklep@ergo.com.pl lub dzwoniąc na numer 22/ 716-79-00.
Termin realizacji i faktura

Sprzedający zrealizuje zamówienie w terminie liczonym w dniach roboczych. Jeżeli klient złoży jednocześnie kilka zamówień, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, co wydłuża czas dostawy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument wystawiany jest w dniu wysłania towaru.
Zamówienia ze sposobem płatności „przedpłata przelewem”: termin realizacji zamówienia liczy się od dnia wpływu należnej kwoty na konto bankowe Ergo International Sp.zo.o. w wysokości 100% wartości zamówienia.

Płatności

Klient uiszcza kwotę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Sprzedającego.

 

Odbiór przesyłki

Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sklep Villa Italia.
Firma spedycyjna GLS doręcza przesyłki w dni robocze. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pozostawi awizo.
W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki , w obecności kuriera:
Sprawdzić ogólny stan przesyłki, tzn. karton zabezpieczony taśmą pakową z logo Villa Italia

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru – towar będzie przygotowany dla Klienta w siedzibie firmy Ergo International, ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.

 

Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym tzn:
do zwracanego towaru musi być dołączone potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania

Należna kwota zostanie zwrócona Klientowi, po otrzymaniu wszystkich wymienionych powyżej elementów.

 

Reklamacje

 

Klient ma prawo złożyć reklamację, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub w innych przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach.
Reklamacje należy złożyć poprzez: przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail sklep@ergo.com.pl . Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać reklamowany asortyment oraz potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub innym dokument potwierdzający zakup) do siedziby firmy na adres: Ergo International Sp.zo.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.
Przesyłki z reklamowanym towarem powinny być odesłane za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS na koszt sklepu.

Zastrzeżenia prawne

 

Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Ergo International Sp. z o.o.,z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Staszica 25, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883).
Klient wyraża zgodę, że jego adres oraz numer telefonu zostaną podane kurierowi realizującemu dostawę towaru.

Postanowienia końcowe

 

Treść regulaminu będzie dostępna wszystkim klientom w siedzibie Ergo International Sp. z o.o. oraz na stronie www.villaitaliasklep.pl

DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO:

Nazwa banku: BZ WBK

Numer konta: 29 1090 1694 0000 0001 0149 6075

Tytuł przelewu: Zapłata za …. (proszę podać numer zamówienia + data)